Par projektu  

Lejupielādēt prezentāciju Burtnieku ezers un tā pārvaldība. Zip, 2.57 MB
Lejupielādēt prezentāciju Think global, act local. Zip, 48.8 MB


Projekta ideja par Burtnieku ezera atveseļošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu, tai skaitā tūrisma, radās 1999.gadā, kad izstrādāja Valmieras rajona attīstības programmu un teritorijas plānojumu. Vides attīstības darba grupa veica SVID (stiprums, vājums, iespējas, draudi) analīzi, kur cita starpā kā vājumu minot:

 • Nepietiekama notekūdeņu attīrīšana atsevišķās vietās
 • Nav atdzelžošanas staciju dzeramajam ūdenim, nolietojusies ūdensvadu sistēma
 • Zems vides izglītības līmenis un vienaldzība par apkārtējo vidi
 • Burtnieku ezera un apkārtnes aizaugšana
 • Vides prasībām neatbilstošas sadzīves atkritumu izgāztuves
 • Vides speciālistu trūkums pašvaldībās

Savukārt iespējas:

 • Attīstīt alternatīvo un ekoloģisko lauksaimniecību
 • Pastiprināt kontroli par dabas resursu racionālu izmantošanu
 • Nodrošināt Burtnieku ezera un apkārtnes ilgtspējīgu attīstību
 • Saglabāt tradicionālo lauku ainavu
 • Attīstīt vides objektu pētniecisko darbu
 • Atjaunot zivju resursus rajona ūdenstilpēs un palielināt to aiszsardzību

Draudi:

 • Vides piesārņošana kā nelielo atkritumu izgāztuvju slēgšanas sekas
 • Unikālu dabas vērtību izniekošana
 • Tipisko lauku ainavu un viensētu izzušana
 • Malumedniecība un maluzvejniecība
 • Meža bioloģiskās daudzveidības samazināšanās
 • Sadarbības trūkums starp vietējām pašvaldībām un rajoniem attīstības plānošanā

Vides darba grupa sagatavoja attīstības vīziju 2012 vides jomā:

radīti apstākļi, kas nodrošina videi draudzīgu, ilgtspējīgu Valmieras rajona attīstību un darbojas sistēma, kas stimulē vides sakārtošanu un resursu racionālu izmantošanu.Iedzīvotājiem nodrošināta veselīga, droša, patīkama dzīves vide. Sakārtota tradicionālā lauku ainava un sabiedrība ir izglītota par vides aktualitātēm. Apzināti vērtīgi vides resursi un racionāli izmantoti atbilstoši konkrētās vides priekšrocībām. Sakopti un pieejami kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas. Sakārtota atkritumu saimniecība. Visiem pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens un panākta visu notekūdeņu attīrīšana.

Darba grupa piedāvā sekojošas rīcības, kas ir daļa no nepieciešamajām aktivitātēm, lai sasniegtu augstākminēto vīziju:

Tūrisms
 • Veicināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbību ar vides speciālistiem un pašvaldībām ilgtspējīga tūrisma nodrošināšanai dabai nozīmīgās vietās
 • Izveidot bukletus un izvietot informatīvās zīmes pie aizsargājamiem objektiem
 • Sekmēt dabas un kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu videi draudzīgā līmenī
 • Sekmēt, lai, atbilstoši likumdošanai un higiēnas prasībām, tiktu iekārtotas un uzturētas peldvietas
 • Izstrādāt vienotus noteikumus par nodevu iekasēšanu no neorganizētajiem tūristiem, lai varētu uzturēt kārtībā atpūtas vietas
Resursi:
 • Izstrādāt dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānus rajona nozīmes kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem un dabas objektiem
 • Veikt vides resursu inventarizāciju un izveidot reģistru, nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību
 • Sekmēt investīciju piesaisti projektu realizēšanai dzeramā ūdens, notekūdeņu, atkritumu jomās un veicināt labāko tehnoloģiju attīstību
 • Atbalstīt pasākumus malumedniecības un maluzvejniecības novēršanai

Vides piesārņojums

 • Pastiprināt vides piesārņojuma uzraudzības iespējas. Izveidot vides inspekcijas sistēmu un saskaņot darbību ar dažādām kontrolējošām institūcijām. Veicināt pašvaldību sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām
 • Veicināt sabiedrības apziņas veidošanu un paškontroli
 • Sekmēt visu notekūdeņu normatīvu attīrīšanu
 • Nodrošināt principa “piesārņotājs maksā” realizāciju

Aizsargājamās dabas teritorijas

 • Atbalstīt pasākumus Burtnieku ezera baseina atveseļošanai, lai nodrošinātu ezera pieejamību un aizkavētu aizaugšanu, izpētītu sapropeļa krājumus un tā izmantošanas iespējas.
 • Veicināt Ziemeļvidzemes tradicionālās lauku ainavas struktūras saglabāšanu
 • Veicināt veco muižu parku, aleju, dendroloģisko stādījumu saglabāšanu un to pareizu apsaimniekošanu
 • Rīkot iedzīvotāju vides izglītības pasākumus un paaugstināt sabiedrības informācijas līmeni vides aizsardzības jomā
 • Veicināt dabīgo pļavu un zāļu purvu turpmāko saglabāšanu un līdzekļu piesaisti pļavu un ganību vēlamās apsaimniekošanas subsidēšanai.

Projekts /aktivitātes/

Mērķis

Rezultāts

Projekta iesniedzējs

Izmaksas

Finansu avoti

Izpildes termiņi (sākums un beigas)

Burtnieku ezera atjaunošanas plāns

Nodrošināt ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Kvalitatīvs ezers ar nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību

Dānijas attīstības aģentūra

ZVBR

Ls 60000

RP budžets. Iespējams-Dānijas Vides aizsardzības aģentūra

2000.g.-2001.g.

Burtnieku ezera apsaimniekošanas plāns

Noteikt nepieciešamo rīcību Burtnieku ezera kā pievilcīga tūrisma un atpūtas objekta uzturēšanai

Izstrādāts apsaimniekošanas projekta plāns , kurš uzrāda nepieciešamo rīcību mērķa sasniegšanai

Rajona padome

ZVBR

pašvaldības

RP

2001.g.

Uzņēmējsabiedrības izveide ezeru apsaimniekošanai

Veikt ezeru apsaimniekošanas plāna īstenošanu

Izveidota uzņēmējsabiedrība ezeru apsaimniekošanai

RP

pašvaldības

Ls3000

Pašvaldības un uzņēmēji

2001.g.

Operatīvo grupu izveide malumedniecības un maluzvejniecības apkarošanai

Mazināt aizliegtas darbības medniecībā un zvejniecībā.

Darbojas malumedniecības un maluzvejniecības apkarošanas operatīvās grupas.

2001.g.

Mazsalacas, Rūjienas un Valmieras pilsētu ūdenssaimniecības rekonstrukcija

Nodrošināt virszemes ūdeņu atbilstību tīra ūdens standartiem

Rekonstruētas trīs rajona pilsētu attīrīšanas iekārtas. Uzlabojas virszemes ūdeņu kvalitāte rajonā.

Pašvaldības

3 milj. Ls

800+

pašvaldību līdzekļi

1999.g. –2008.g.

2000.gadā tika sagatavots projekta pieteikums Phare programmai par Burtnieku ezera atveseļošanu, taču tas netika atbalstīts.

2001. un 2002.gadā tika aktualizētas projekta idejas par Burtnieku ezera atveseļošanu. S.o. Matīšu attīstība sadarbībā ar matīšu pamatskolu, Burtnieku vides aizsardzības klubu un vairākiem konsultantiem saņēma valsts finansējumu no LIIS programmas, lai prezentētu Burtnieku ezera un apkārtnes dabas vērtības internetā mājas lapas projektā “Burtnieku ezers – mūsu kopējā bagātība”.

2001.gadā starptautiskās studentu apmaiņas programmas ietvaros četras Vidzemes augstskolas viesstudentes no Holandes izstrādāja projektu “Evaluation of nature friendly tourism potential within surroundings of Burtnieki”, kurā tika veikta esošās situācijas analīze un piedāvātas vairākas attīstības stratēģijas tūrisma jomā.

Savukārt 2001. un 2002.gadā Somijas valdība finansēja somu zinātnieku Ämer Bilaletdin, Tom Frisk, Heikki Kaipainen, Arto Paananen, Heli Perttula, Elga Apsite and Bart Oosterveen pētījumu “WATER PROTECTION PROJECT OF LAKE BURTNIEKS” par Burtnieku ezera ūdens kvalitātes uzlabošanas projektu, kurš tika prezentēts Latvijas Universitātē 2002.gadā.

2002.gadā Matīšu padomes Attīstības daļa izstrādāja Burtnieku ezera un apkārtnes attīstības programmas uzmetumu, kuru vēlāk papildināja un 2002.gada oktobrī tika prezentēts plašākai sabiedrībai. Prezentācijā piedalījās divi Eiroparlamenta deputāti E.Brook un A.Gomolka, Gīterslo apgabala pašvaldības pārstāvji un eksperti ūdenssaimniecības jomā.

2003.gada janvārī Valmieras rajona padome, Giterslo (Vācija) apgabala pašvaldība, Valmieras reģionālā vides pārvalde, Vidzemes augstskola un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts noslēdza sadarbības līgumu , lai apvienotu savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai ar nolūku veicināt Burtnieku ezera un apkārtnes ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanos, rekreācijas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanos, vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu vides un tūrisma jomā.

2003.gada aprīlī tika sagatavots projekta “Think Global, Act Local!” (Domā globāli, rīkojies lokāli!) pieteikums Phare sadarbības programmai Baltijas jūras reģionam. 2003.gada augustā tika parakstīts līgums starp Finanšu ministrijas Centrālo finanšu kontraktu vienību un Valmieras rajona padomi par projekta finansēšanu un realizāciju.

Informācija par projektu “Domā globāli, rīkojies lokāli!”

Projektu finansē ES Phare sadarbības programma Baltijas jūras reģionam.

Projektu uzrauga Finanšu ministrijas Centrālā finanšu un kontraktu aģentūra.

Sektors uz kuru attiecas projekts: vide

Apakšsektors: uzņēmējdarbība, tai skaitā tūrisms, aktīvā atpūta (makšķerēšana, laivošana, buru sports u.c.), zivju resursu pavairošana un zveja

Projekta darbības laiks: no 2003.gada 27.augusta līdz 2004.gada 27.augustam

Projekta mērķa teritorija: Burtnieku ezera baseins, tai skaitā Burtnieku ezers.

Projekta kopējās izmaksas: 211 300 EUR

Projekta partneri:

 • Valmieras rajona padome,
 • Latvijas universitāte,
 • Burtnieku vides aizsardzības klubs,
 • Vortsarv ezera aģentūra,
 • Igaunijas Lauksaimniecības Universitātes Zooloģijas un Botānikas Vortsjarv Limnoloģiskā stacija

Projekta mērķis:

stiprināt Burtnieku ezera baseina teritorijas pamatvērtības – tās daudzveidīgo dabas mantojumu un veicināt uzņēmējdarbību.

Tas nozīmē, ka dabas mantojums: zivju resursi, apkārtnes ainava, biotopu un biocenožu daudzveidība, ģeoloģiskie resursi ir pamats efektīvai un ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai, labvēlīgai dzīves un darba videi vietējiem iedzīvotājiem, kā arī daudzveidīgām atpūtas iespējām viesiem.

Ja Burtnieku ezeru var minēt kā galveno mērķa teritoriju, tad minētajam jātiek īstenotam, veicinot ezera efektīvu izmantošanu un apsaimniekošanu. Igauņu partneri ir jau realizējuši virkni līdzīgu aktivitāšu Vortsjarv ezerā, tādējādi pieredzes apmaiņa un labākās pieredzes izmantošana ir viens no šī projekta galvenajiem apakšmērķiem.

Viena no projekta mērķa grupām ir iedzīvotāji, kas dzīvo ezera apkārtnē, kā arī ezeram pieguļošās teritorijas apmeklētāji. Tiešās labuma ieguvējas būs Valmieras rajona lauku pašvaldības.

Galvenās Projekta aktivitātes ir:

 • starptautiska konference saistībā ar Ezera apsaimniekošanas jautājumiem
 • vadlīniju izstrāde Burtnieku ezera baseina integrētajam apsaimniekošanas plānam
 • pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā un Dānijā
 • Valmieras rajona lauku pašvaldību tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrāde ūdenssaimniecību renovācijai
 • Niedru pļāvēja – dūņu sūcēja iegāde
 • Bukleta izdošana latviešu, angļu un vācu valodā par Burtnieku ezeru un tā apkārtni un informācijas sniegšana par projektu www.valmiera.lv mājas lapā

Projekta veidotāji ir noteikuši arī institucionālo mērķi - eksistējošo sadarbības tīklu stiprināšana un sagatavošanās sekmīgai Eiropas Reģionālās Attīstības fondu izmantošanai.

Projekta specifiskie mērķi ir:

 • Pieredzes apmaiņas un labākas prakses pielietošana teritorijas integrētas un līdzsvarotas apsaimniekošanas realizēšanā, ietverot efektīvu ūdeņu apsaimniekošanu,
 • Vispiemērotāko stratēģiju un metožu izstrādāšana integrētajam Burtnieku ezera baseina apsaimniekošanas plānam ,
 • Vienošanās par tālāko rīcības programmu, kas mazinātu antropogēno ietekmi uz vidi un novērstu tālāku teritorijas degradāciju,
 • Uzsākt ezera attīrīšanu no ūdensaugiem un dūņām pilotteritorijās, galvenokārt peldvietās un laivu bāzēs.

Šis projekts būs ieguldījums Projekta partneru turpmākajā darbā un sadarbībā, lai paaugstinātu Burtnieku ezera baseina dabas pamatvērtības un veicinātu ekonomisko aktivitāšu pieaugumu teritorijā.

Projekts ir nozīmīgs ieguldījums sekojošos nacionālās un reģionālās attīstības plānos :

Nacionālais Attīstības plāns

 • Visciešāk projekts saskan ar 3. prioritāšu vadlīniju, kas nosaka sabalansētas un ilgtspējīgas valsts teritorijas attīstību. Prioritāte 7.3.1 – Attīstīt noteiktu atbalsta likumdošanu, ieviešot un attīstot pārrobežu sadarbību pierobežu reģionos ar kaimiņvalsti.
 • Kā otrā ir jāizceļ 1.Prioritātes vadlīnija - ekonomiskās attīstības un konkurētspējas sekmēšana. Prioritāte 7.1.3. tieši nosaka attīstīt vides infrastruktūras kvalitāti.
 • Pēdējā, bet ne mazāk nozīmīga, ir paredzamā ietekme, kuras realizācija palīdzēs sasniegt 3 prioritātes mērķus – attīstīt cilvēku resursus un risināt ar bezdarbu radītās problēmas. Tā rezultātā labi apsaimniekotā Burtnieku ezera baseina teritorija būs kā dabiska, dabas pamatvērtība uzņēmējdarbības aktivitātēm.
Reģionālā attīstības programma

Vidzemes reģiona attīstības aģentūra pieņēma Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2002.gada novembrī. Tās 4.galvenais attīstības virziens ir vērsts uz Vides kvalitātes un Kultūras mantojuma saglabāšanu. 7.prioritāte nosaka reģiona kultūras mantojuma, bioloģiskās daudzveidības un raksturīgo ainavu saglabāšanu.

Projekts var sniegt tiešu ieguldījumu vidēja termiņa programmas mērķu sasniegšanā:

sekmēt ūdens baseina teritorijas apsaimniekošanas plāna izstrādi un ieviešanu;

Nodrošināt augstāku ūdens kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

(www.vidzemes-regions.lv/3dala).

Burtnieka ezera apsaimniekošanas plāna projekta izstrādāšana un ieviešana ir viens no Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas Projektu grāmatā iekļautajiem projektiem. (www.vidzemes-regions.lv/3dala).

Svarīgi atzīmēt, ka projektsbūs ieguldījums Nacionālā Vides Politikas plāna realizēšanā, kurā īpašs uzsvars likts uz ūdenstilpju eitrofikācijas samazināšanu, ūdens ekosistēmu degradāciju, pārrobežu ūdens piesārņojuma pārnesi un slāpekļa samazināšanu no punktveida piesārņojuma avotiem.

Likumā “Par ūdens apsaimniekošanu”, kas pieņemts 2002. gadā, Latvijā izdalīti 4 ūdens sateces baseini. Likumā ir ietvertas ES Direktīvas 2000/60/EC normas. Burtnieku ezera baseina teritorija ir daļa no Ziemeļu upju sateces baseina teritorijas, kas ietver Gauju, Salacu un vairākas mazākas upītes Rīgas līča piekrastē, Suur Emajegi upes sateces baseinu.

Katram no šiem sateces baseiniem jāizstrādā integrēts apsaimniekošanas plāns, taču šīs prasības izpildīšanai 2003. gadā nav piešķirts finansējums un ir grūti paredzēt, vai finansējums no valsts šādam mērķim tiks piešķirts un būs pieejams vispār tuvākajā nākotnē. Tādējādi projekts veicinās likuma ieviešanu, uzsākot pirmos soļus integrēta ūdens apsaimniekošanas plāna sagatavošanā daļai no Ziemeļu upju baseina – Burtnieku ezera sateces baseinam.

Vietējām pašvaldībām ir tieša atbildība par Nacionālā plāna, plānošanas reģionu un rajonu attīstības programmu ieviešanu to teritorijās. Tādējādi ar šo projektu Valmieras rajona padome aktīvi iesaistās un uzņemas līdera lomu uzsākot projekta praktisku realizāciju, kuras koncepcija tika izstrādāta pirms dažiem gadiem.

Valmieras rajona padome redz šo projektu kā pirmo soli Vidzemes reģiona un Nacionālā plāna noteikto mērķu sasniegšanai un ES direktīvu realizēšanai.

Projekta Partnerorganizāciju iesaiste un aktivitātes:

Valmieras rajona padome uzņēmās līgumslēdzēja pienākumus atbilstošai projekta ieviešanai. Tā uzņēmās galveno atbildību par projekta aktivitāšu plānošanu un ikdienas koordināciju, apakšlīgumu slēgšanu, informācijas nodrošināšanu pārējiem projekta partneriem, projekta dokumentācijas izstrādāšanu un finanšu dokumentiem.

Latvijas Universitāte atbildīga par projekta zinātnisko saturu. Projektā iesaistīti 4 zinātniskie darbinieki no Latvijas Universitātes. Viņi veic esošās informācijas analīzi, iespējamo ietekmju izvērtēšanu un vadlīniju izstrādi ezera apsaimniekošanas plānam.

Burtnieku Vides klubs atbildīgs par vietējām aktivitātēm – vizītēm, niedru pļaušanu, informācijas sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem – brošūru izplatīšanu, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu un apkopošanu, atgriezeniskās saites iegūšanu.

Vortsjarv ezera aģentūra iesaistīta kā Valmieras rajona padomes partneris, kurš sniedz savu pieredzi ezera apsaimniekošanā un projektu realizācijā.

Šis partneris dalīsies ar igauņu pieredzi. Šīs organizācijas izpilddirektore Jaanika Kuljuvee aktīvi piedalās vairumā projekta aktivitāšu, pārrobežu darba grupās un Latvijas partneru vizītēs Igaunijā. Viņa koordinēja projekta aktivitātes, kas notika Igaunijā, kā arī piedalās daba grupās.

Igaunijas lauksaimniecības Universitātes Zooloģijas un Botānikas Institūta Vortsjerv ezera Limnoloģiskā stacija nodrošina savu līdzdalību, strādājot kopīgi projektā ar Latvijas Universitātes partneriem. Īpaši tas attiecas uz vadlīniju izstrādi integrētā apsaimniekošanas plāna izstrādei.

2. Paredzamie ilgtermiņa rezultāti

 • saglabātas floras un faunas sugas, zivju resursu palielināšanās un kvalitatīvā sastāva uzlabošanās
 • palielinājies sociāli – ekonomiskais ieguvums, - pieauguši uzņēmēju un iedzīvotāju ienākumi, budžeta apjomi pašvaldībām.
 • palielināts Burtnieku ezera un tā apkārtnes apmeklētāju skaits rekreācijas aktivitātēs

Lai arī pašvaldības jau ir piedalījušās vairākos projektos, kas finansēti no ārvalstu donoriem, šis projekts būs lielākais ES projekts, kas tiks realizēts. Tas nodrošinās vienreizēju iespēju pašvaldībai iepazīties ar ES finansēšanas procedūrām, vairums no kurām būs izmantojamas arī turpmāk, iesniedzot projektus Strukturālajiem fondiem.

 
  Think global, act local 2004
  Top.LV